Wat je moet weten over de borgsom

Regelmatig krijgen wij bij het Steunpunt Huren vragen over de borgsom. Lees dus gauw verder als je vragen hebt over bijvoorbeeld een ingehouden borgsom.
Foto: Cottonbro.
Foto: Cottonbro.
Foto: Cottonbro.
Foto: Cottonbro.

DE WET GOED VERHUURDERSCHAP

Begin juli 2023 is de wet goed verhuurderschap in werking getreden. De wetgever heeft hiermee beoogd om het begrip ‘goed verhuurderschap’ nader in te vullen. Zo is het nu bijvoorbeeld verplicht gesteld dat de verhuurder de huurovereenkomst schriftelijk vastlegt.

Hiermee is dan meteen ook een wettelijke regeling vastgelegd over de huurrechtelijke borgsom. Dat was voor die tijd namelijk niet het geval, gek genoeg. In dit artikel leggen we de belangrijkste zaken uit met betrekking tot de borgsom.

DE BORGSOM

Het is goed gebruik dat een verhuurder en huurder afspreken dat de huurder een bepaald bedrag aan borg voldoet, bij aanvangst van de huurperiode. Deze borgsom dient dan als zekerheid voor de verhuurder, mochten er na het einde van de huurperiode nog vorderingen openstaan welke de huurder niet heeft voldaan aan de verhuurder. De borgsom dient dus als stok achter de deur dat de huurder verantwoordelijkheid neemt over het gehuurde. Zo verkrijgt de verhuurder alsnog het geld, dat hem verschuldigd is, door dan de borgsom aan te spreken.

In de praktijk ontstaat helaas veelal echter discussie over de vraag of de verhuurder gerechtigd is om de borgsom (al dan niet gedeeltelijk) in te houden. Zoals gezegd, heeft de wet goed verhuurderschap hier verduidelijking in gebracht. Er zijn hiermee namelijk een aantal wettelijke regels opgesteld omtrent de borgsom. Een aantal regels zijn rechtstreeks overgenomen uit vaste jurisprudentie. We zetten de belangrijkste zaken op een rij.

DE BORGSOM EN DE WETTELIJKE REGELS

Hoogte van de borgsom:  de verhuurder mag maximaal een borgsom rekenen van twee maal de kale huur. De kale huur is de huurprijs exclusief servicekosten en andere bijkomende kosten. Staat er in de huurovereenkomst bijvoorbeeld vermeld dat de kale huurprijs 500 euro bedraagt, dan mag de borgsom dus niet hoger zijn dan 1000 euro.Let op: deze maximering geldt alleen voor huurcontracten gesloten na inwerkingtreding van de wet goed verhuurderschap, dus na 7 juli 2023.

Inhouden van de borgsom: de verhuurder mag wettelijk gezien, alleen dan de borgsom inhouden wanneer er sprake is van achterstallige huur, achterstallige servicekosten en in geval van schade.

Teruggave van de borgsom: de verhuurder is nu verplicht om de borgsom binnen 14 dagen terug te storten, wanneer er geen reden is om de borgsom in te houden. Als je als huurder altijd netjes de huur en de servicekosten hebt betaald, en verder cru gezegd niets hebt gesloopt dan moet de verhuurder dus de borgsom gewoon terug storten. Tenzij sprake is van achterstallige huur, servicekosten, energieprestatievergoeding en/of schade aan het gehuurde die voor rekening van de huurder komt.

In dat geval geldt namelijk een terugbetalingstermijn van dertig dagen. Als de verhuurder kosten met de waarborgsom verrekent, moet de huurder daar schriftelijk over worden geïnformeerd en een volledige kostenspecificatie ontvangen.

TIPS:

  • Wellicht kun je met je verhuurder afspreken dat de borgsom gedurende de looptijd van je huurcontract ‘geparkeerd’ wordt op een rekening van een onafhankelijke derde. Dit betekent dat de verhuurder na afloop van de huur dus niet zelf bij de borgsom kan. De borg kan dan dus niet ook zomaar worden ingehouden door je verhuurder.
  • Maak altijd zoveel mogelijk foto’s en of beeldmateriaal wanneer je het gehuurde betrekt. Zo kun je namelijk – wanneer je weer vertrekt – altijd bewijzen dat het meubilair bijvoorbeeld al niet in hele goede staat was toen je de woning betrok. Andersom geldt: leg bij vertrek samen met de verhuurder in een document met foto’s vast hoe de staat van het gehuurde is, zodat je niet achteraf verantwoordelijk gehouden kan worden voor zaken waar je geen schuld aan hebt.
  • Leg de gemaakte afspraken over de borgsom altijd goed schriftelijk vast, samen met je verhuurder.
  • Wat er ook gebeurt, betaal wel altijd netjes je huur. Zelfs als je bijvoorbeeld allerlei gebreken in of aan je gehuurde woning hebt. Dan is er namelijk in beginsel geen reden voor de verhuurder om de borgsom in te houden. En valt er jou niets te verwijten, mocht het bijvoorbeeld wel tot een gerechtelijke procedure komen met je verhuurder

 

DE BORGSOM, DE REGELS EN DE PRAKTIJK

Natuurlijk is het goed dat de wetgever deze regels heeft vastgelegd in de wet goed verhuurderschap, maar dit voorkomt helaas natuurlijk niet dat de discussies die al bestonden voor het ingaan van de wet goed verhuurderschap niet meer voor zullen komen. Want wat als je twijfels hebt over de servicekostenafrekening? De verhuurder mag immers naar de letter van de wet nu ook deze kosten verrekenen met de borgsom, als die niet zijn voldaan. Of wat nu als de verhuurder beweert dat er meubels zijn beschadigd en besluit de borg in te houden, terwijl jij zeker weet dat dit al zo was?

Mocht je in zo’n situatie terechtkomen, neem dan gerust contact met ons op om dit te bespreken. E-mailen, bellen of gewoon eens binnenlopen; wij vinden het prima. Wij helpen je namelijk graag. De koffie staat klaar.

 

 

Bekijk ook

Foto: Stella Dekker.

Wat je moet weten over de huurverhoging 2024

Vanaf 1 juli 2024 mag de verhuurder de kale huurprijs weer verhogen. Dit betekent dat de meeste huurders eind april al een huurverhogingsvoorstel toegezonden krijgen. Hoe controleer je als huurder of dit volgens de regels gebeurt?

Foto: Christian Dubovan.

Doe een huurprijscheck

Regelmatig krijgen wij bij het Steunpunt Huren vragen over de juistheid van de huurprijs. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste zaken op een rij.