Privacyverklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Steunpunt Huren Groningen. In deze verklaring verschaft Steunpunt Huren Groningen informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Steunpunt Huren Groningen. Steunpunt Huren Groningen gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 april 2021. Bij wijzigingen wordt u via onze website op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Steunpunt Huren Groningen verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader het bezoeken van onze website.

Door het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Steunpunt Huren Groningen om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Steunpunt Huren Groningen verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Gemeente Groningen, gevestigd aan Grote Markt 1, 9712 HN Groningen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Van iedere bezoeker:

 • IP-adres
 • Browsergegevens
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies (zie hieronder)


Bij invullen contactformulier:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Woonplaats
 • Adres en postcode
 • Type woonruimte
 • Relevante documenten
 • Bericht
Verzameldoelen

Binnen de website van Steunpunt Huren Groningen worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Steunpunt Huren Groningen de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers afstemmen. Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier. Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Steunpunt Huren Groningen bovenstaande gegevens van u verzamelt.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van functionele en analytische cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Steunpunt Huren Groningen maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Steunpunt Huren Groningen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen. Steunpunt Huren Groningen heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Steunpunt Huren Groningen te kunnen verstrekken en om te bekijken hoe de website gebruikt wordt. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Steunpunt Huren Groningen heeft hier geen enkele invloed op. Steunpunt Huren Groningen heeft google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op.

Gebruiksstatistieken van Google Analytics worden 14 maanden bij Google bewaard. Gegevens van het contactformulier worden uiterlijk 12 maanden bewaard in de database en in een e-mailbox. Gegevens zoals IP-adres en browsergegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard.

Steunpunt Huren Groningen kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Steunpunt Huren Groningen verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Het is mogelijk dat Steunpunt Huren Groningen bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Steunpunt Huren Groningen en heeft Steunpunt Huren Groningen de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Gegevens kunnen te allen tijde worden gedeeld met Gemeente Groningen en de Groninger Studentenbond, de initiatiefnemers van Steunpunt Huren Groningen. IT-partner Flocker verwerkt deze gegevens in opdracht van Steunpunt Huren Groningen.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Steunpunt Huren Groningen hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Steunpunt Huren Groningen zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Steunpunt Huren Groningen gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Stichting Steunpunt Huren Groningen
Damsterdiep 36
9711 SM Groningen
Online contactformulier
Telefoonnummer 050 785 1453

Bekijk ook