Serviceovereenkomst

Inleiding

Steunpunt Huren werkt met een overeenkomst waarin we de afspraken tussen de huurder en Steunpunt Huren vastleggen. Zo voorkomen we onduidelijkheden en kunnen wij u als huurder zo goed mogelijk helpen. Wij vragen dan ook van huurders dat zij de serviceovereenkomst lezen en tekenen op het moment dat wij hen (juridisch) bij gaan staan.

Serviceovereenkomst: 

ONDERGETEKENDEN:

Stichting Steunpunt Huren Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84209232, gevestigd te Groningen (hierna te noemen: “Steunpunt Huren”)

EN

Degene die middels het webformulier van Steunpunt Huren om haar diensten verzoekt (hierna te noemen: “huurder”)

VERKLAREN HETVOLGENDE OVEREENGEKOMEN TE ZIJN GEKOMEN:

Artikel 1 – Overeenkomst
Steunpunt Huren en huurder komen overeen dat Steunpunt Huren huurder zo goed mogelijk zal bijstaan in het (juridisch) geschil met de wederpartij.

Artikel 2 – Machtiging
De huurder machtigt Steunpunt Huren om in en buiten rechte in naam van huurder alles te verrichten wat Huurteams nuttig, nodig of noodzakelijk acht om de belangen van huurder te behartigen, het starten van één of meerdere procedures bij de Huurcommissie hieronder uitdrukkelijk inbegrepen.

Artikel 3 – Leges en honorarium
1. Steunpunt Huren schiet de leges van op te starten zaken bij de Huurcommissie voor.
2. De leges dienen aan Steunpunt Huren te worden vergoed, indien zij aan de Huurcommissie zijn betaald en huurder de zaak wil laten intrekken, ongeacht de reden tot intrekking.
3. Wanneer huurder door de Huurcommissie wordt veroordeeld tot het betalen van de leges, dient huurder de door Steunpunt Huren voorgeschoten leges in die zaak of zaken te vergoeden aan Steunpunt Huren, ongeacht de motivering tot legesveroordeling.
4. De factuur voor de in lid 2 en lid 3 genoemde vergoeding dient binnen twee weken na verzending herinnering door Steunpunt Huren te worden voldaan
5. Steunpunt Huren levert haar primaire diensten kosteloos.

Artikel 4 – SEPA-machtiging
1. Huurder geeft Steunpunt Huren toestemming om, wanneer de op basis van artikel 3 verschuldigde leges na aanmaning niet worden voldaan, een eenmalige incasso-opdracht naar de bank van cliënt te sturen.
2. Wanneer huurder het niet eens is met de automatische incasso kan huurder voor het moment van afschrijving de bank verzoeken de incasso-opdracht niet uit te voeren. Tevens kan huurder tot 8 weken na de incasso de afschrijving storneren door contact met de desbetreffende bank op te nemen. Wanneer huurder van mening is dat deze geen machtiging heeft afgegeven bedraagt deze termijn 13 maanden

3. Wanneer huurder de incasso-afschrijving onterecht tegenhoudt zal Steunpunt Huren de hiermee gemoeide kosten op huurder verhalen.

Artikel 5 – Vastleggen en verwerken van gegevens
1. Steunpunt Huren respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens als een voor de verwerking verantwoordelijke in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
2. Steunpunt Huren legt de volgende gegevens vast: a. Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres; b. Correspondentie met betrekking tot uw klacht; c. Juridische stukken ten bate van de behartiging van uw belangen ten aanzien van uw klacht; d. Uw IBAN-nummer.
3. Voornoemde gegevens worden slechts ten dienste van het verlenen van juridische bijstand gebruikt, waaronder: ten nutte van de afwikkeling van juridische procedures, de algehele dienstverlening en het jaarverslag.
4. Ten aanzien van gegevens die in het jaarverslag worden geopenbaard, geldt dat deze volledig worden geanonimiseerd zodat uw privacy gewaarborgd blijft.
5. Steunpunt Huren verstrekt gegevens niet aan derden tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is, moet voldoen aan wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of opvolging van strafbare feiten en nodig is ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.                                                                                                      6. Huurder verleent met ondertekening van deze serviceovereenkomst toestemming aan het Steunpunt Huren Groningen om, gedurende of na behandeling van zijn zaak, contact op te mogen nemen met huurder met als doel het vragen van toestemming van huurder om huurder in contact te mogen brengen met pers en of media, zoals journalisten, verslaggevers, etc. etc. Dit kan zijn naar aanleiding van zowel een verzoek daartoe van voornoemde partijen aan het Steunpunt Huren Groningen als op eigen initiatief van Steunpunt Huren Groningen wanneer het Steunpunt dit belangrijk acht, bijvoorbeeld in het geval de zaak van huurder onderdeel is van actueel wijder en grotere problematiek welke speelt binnen de grenzen van de gemeente Groningen waarvan het Steunpunt Huren Groningen het nodig acht deze problematiek onder de aandacht van de pers en of media te brengen. Huurder is niet verplicht tot verlenen van toestemming aan het Steunpunt Huren Groningen, om huurder in contact te mogen brengen met pers en of media, dan wel die zaakgegevens te mogen delen met pers en of media.          

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
1. Behoudens het bepaalde in artikel 3, betreft de dienstverlening van Steunpunt Huren een kosteloze dienstverlening. Steunpunt Huren heeft om die reden geen resultaatverplichting, louter een inspanningsverplichting. Huurder is op de hoogte van het feit dat Steunpunt Huren een non-profitorganisatie is die voornamelijk werkt met deskundige vrijwilligers.
2. Het onder lid 1 bepaalde brengt tevens met zich mee dat Steunpunt Hurens geen garanties kan geven omtrent de afloop van het geschil. Huurder erkent dat geen enkele vertegenwoordiger van Steunpunt Huren hieromtrent beloftes heeft gedaan. Steunpunt Huren, haar medewerkers en haar hulppersonen kunnen dan ook geenszins aansprakelijk worden
gesteld voor de ontstane schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook, tenzij sprake is van een ernstige fout van de zijde Steunpunt Huren waardoor de schade is veroorzaakt. Indien laatstgenoemde zich voordoet, dient huurder de schade alsook de toerekenbaarheid te bewijzen.
3. Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, worden alle opdrachten geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Stichting Steunpunt Huren Groningen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
4. Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht, als bedoeld in lid 3, wordt de werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, die hoofdelijke aansprakelijkheid vestigen in het geval twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, volledig uitgesloten.
5. Mocht om welke reden ook aansprakelijkheid van Stichting Steunpunt Huren Groningen het geval zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad € 1000,-. Deze voorwaarden zijn door het bestuur der stichting Steunpunt Huren Groningen als zodanig vastgesteld op 1 november 2022.

Bekijk ook