De nieuwe wet Goed Verhuurderschap

De nieuwe wet Goed Verhuurderschap. Wat betekent dit voor jou als huurder? De belangrijkste veranderingen zetten wij voor jou op een rij!
Foto: Scott Graham.
Foto: Scott Graham.
Foto: Scott Graham.
Foto: Scott Graham.

Wat is de wet Goed Verhuurderschap en wat betekent het voor jou?

De wet Goed Verhuurderschap is per 1 juli in werking getreden. Deze wet beoogt huurders meer bescherming te bieden doormiddel van het hanteren van een landelijke maatstaf voor goed verhuurderschap. Deze wet geeft de gemeente de bevoegdheid en meer opties om slechte verhuurderspraktijken tegen te gaan. De nieuwe wet berust op een zevental pijlers waarop nu wettelijk gehandhaafd kan worden. De belangrijkste veranderingen zetten wij hier voor je op een rij.

De waarborgsom

Vanaf 1 juli 2023 mag de verhuurder maximaal 2x de kale huur aan borg vragen van de huurder. Ook is nu wettelijk vastgelegd wanneer de verhuurder de borg mag inhouden. Dit mag nu enkel wanneer er sprake is van schade aan de woning/kamer wat door de huurder is veroorzaakt, achterstallige huur, onbetaalde servicekosten en/of onbetaalde energieprestatievergoedingen. Voor andere feiten mag de waarborgsom dus niet worden ingehouden.

Na afloop van de huurovereenkomst moet de waarborgsom binnen 14 dagen terugbetaald te zijn. Indien de verhuurder (een gedeelte van) de borg wil inhouden, moet hij de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De verhuurder moet dan ook precies aangeven waarom hij de borg inhoudt en hoeveel hij van de borg wil inhouden.

Deze regel geldt enkel voor nieuwe overeenkomsten gesloten op of na 1 juli 2023. Heb je nog een overeenkomst van voor deze datum, dan mag de verhuurder nog een waarborgsom van 3 maanden huur vragen. Ook is er dan geen wettelijke termijn waarin de verhuurder het moet terugbetalen.

Intimidatie

Intimidatie was natuurlijk al strafbaar, maar nu krijgt de gemeente ook meer mogelijkheden om te helpen in deze situaties. Bij intimidatie kan in eerste instantie gedacht worden aan het toepassen of dreigen met verbaal, psychisch, fysiek of seksueel geweld. Echter worden nu binnen de huurrelatie de volgende omstandigheden ook gekwalificeerd als intimidatie:

 • Het achterwegen laten van noodzakelijk onderhoud.
 • Het niet verstrekken van voorzieningen waar je als huurder recht op hebt.
 • Het onrechtmatig niet terugbetalen van de waarborgsom.
 • Dreigen met het niet verlengen van een tijdelijk huurcontract indien de huurder iets wel of niet doet/nalaat.
 • Het zonder toestemming binnentreden van de woning door de verhuurder.
 • Het belemmeren van de mogelijkheid om naar de rechter of huurcommissie te stappen.

Deze lijst is niet limitatief en meer situaties zijn zeker te bedenken. De verhuurder moet zich dus ten alle tijden van dit soort praktijken te onthouden.

LET OP: Indien je je niet veilig voelt of je wordt bedreigd met enige vorm van geweld, dan moet je natuurlijk zo snel mogelijk 112 te bellen.

Schriftelijkheidsvereiste & Informatieplicht

Het was tot voor kort mogelijk om een huurovereenkomst aan te gaan zonder daarvoor een schriftelijk contract op te stellen. De nieuwe wet heeft daar nu een einde aan gemaakt door het schriftelijkheidsvereiste op te nemen van het huurcontract.

De verhuurder moet nu een huurovereenkomst op schrift te stellen. Naast de gewone informatie over het gehuurde, de huurder, de verhuurder etc. moet daarin ook de volgende informatie komen te staan op grond van de nieuwe informatieplicht:

 • De rechten en plichten van de huurder ten aanzien van het gehuurde, voor zover deze rechten en plichten niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen.
 • Indien een waarborgsom in rekening wordt gebracht, de hoogte van de waarborgsom.
 • De termijnen voor het terugbetalen van de borg.
 • De contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken die het gehuurde betreffen.
 • De contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waarin het gehuurde is gelegen.
 • indien servicekosten in rekening worden gebracht, de betalingsverplichting van de huurder waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt.

De informatieplicht geldt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat je als huurder geïnformeerd moet worden door de verhuurder over de bovenstaande punten. Indien je nu een huurovereenkomst hebt welke niet op schrift staat mag dat wel zo blijven.

Oprichting gemeentelijk meldpunt

De nieuwe wet stelt ook de verplichting aan alle gemeentes een meldpunt op te richten voor ongewenst verhuurdersgedrag. Hoe dat er uit komt te zien is voor nu nog niet helemaal duidelijk. Voor nu kan je bij de gemeente nog terecht bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

Samengevat

Omdat de nieuwe wet veel regels heeft geïmplementeerd kan je ze hier nog makkelijk terugvinden:

1. Verbod op discrimineren, door:
– een heldere selectieprocedure te hanteren
– objectieve selectiecriteria te gebruiken en
– de keuze voor de gekozen huurder te motiveren.

2. Verbod op intimideren.

3. Waarborgsom maximaal 2x de kale huur.

4. Huurovereenkomst moet op schrift te staan.

5. het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder (informatieplicht) over:
– de rechten en plichten van de huurder
– de hoogte van en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom
– de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde
– de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld
– de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt.

6. Servicekosten moeten in overeenstemming met de wet te zijn afgesproken.

7. Verhuurbemiddelaars mogen geen dubbele kosten in rekening brengen en zo twee personen dienen.

Bekijk ook

Foto: Stella Dekker.

Wat je moet weten over de huurverhoging 2024

Vanaf 1 juli 2024 mag de verhuurder de kale huurprijs weer verhogen. Dit betekent dat de meeste huurders eind april al een huurverhogingsvoorstel toegezonden krijgen. Hoe controleer je als huurder of dit volgens de regels gebeurt?

Foto: Christian Dubovan.

Doe een huurprijscheck

Regelmatig krijgen wij bij het Steunpunt Huren vragen over de juistheid van de huurprijs. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste zaken op een rij.